Jesteśmy blisko Ciebie i dla Ciebie.

Biblioteka jest podstawową instytucją kultury w gminie, której celem jest świadczenie usług o wartościach kulturalnych, czytelniczo- oświatowych i informacyjnych poprzez udostępnianie książki, promocję czytelnictwa i działalność informacyjną. Swoje cele realizuje poprzez takie działania jak :

  • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (spotkania autorskie, konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki) wśród dorosłych, młodzieży i dzieci,
  • udostępnianie informacji potrzebnych do nauki i bieżących wiadomości dotyczących naszego regionu i kraju,
  • zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i ich udostępniania,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa