Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
 • Deklarację ostatnio poddano przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Stopińska-Hara.
 • E-mail: gbp@gokgorzyce.pl
 • Telefon: 504 928 022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach
 • Adres: Plac Erazma Mieszczańskiego 10; 39-432 Gorzyce
 • E-mail: gok@gokgorzyce.pl
 • Telefon: +48 15 836 21 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach. Plac Erazma Mieszczańskiego 8 39-432 Gorzyce

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ul. Plac Erazma Mieszczańskiego
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie ma specjalnego wejścia, ani pochylni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma  windy.
 • Toaleta nie jest  dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej znajdujących się tak na parterze jak i na piętrze, istnieje możliwość zejścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

2. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach – Filia w Sokolnikach . Sokolniki ul. Sandomierska 84 39-432 Gorzyce .

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Sandomierskiej, w tym jedno tylko dla pracowników, drugie główne dla wszystkich.
 • Do wejścia prowadzą schody i podjazd (zlokalizowany z boku budynku).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze.
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel. 15 836 35 48 lub  skorzystać z dzwonka mieszczącego się na pierwszym poziomie w holu. Dzwonek umieszczony jest po lewej stronie drzwi prowadzących na korytarz ze schodami do biblioteki na wysokości 120 cm od podłogi. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

3. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach – Filia w Trześni . Trześń ul. Św. Floriana 16  39-432 Gorzyce

 • Do budynku prowadzi jedno wejście, natomiast na plac budynku, w którym znajduje się  biblioteka można wejść od ulicy św. Floriana i ulicy Bazarowej.
 • Budynek nie ma specjalnego wejścia, ani pochylni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Przy budynku nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń Biblioteki istnieje możliwość zejścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

4. Budynek: Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach – Filia we Wrzawach.  Wrzawy 486 39-432 Gorzyce

 • Do budynku prowadzi jedno wejście. 
 • Do wejścia prowadzą schody i podjazd (zlokalizowany z boku budynku).
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na parterze budynku.
 • W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.